De Jupp-Jöbbels-Jurendherberch


Leev Lütt,

jenau 100 Johr es her, dat dä Lährer Richard Schirrmann sinn Idee von de Jurendherberje en de Tat ömjetzt hät. Do richteten hä en en Scholl en Altena de allerehschte Jurendherberch en. De Anzahl stiech weltwiet plöck an: 1928 wore et schonn 2.200. Enzwesche jövt et dovon mieh als 4.000 en aller Häre Länder.

En Düsseldorf hatte mer tösche 1913 on 1937 fönf Behölpsjurendherberje. Deswäje wohd 1935/36 mem Bau von en nüe Jurendherberch bejonne. Op de Düsseldorwer Stroß 1 en Owerkassel – tirekt am Rhing. Vorusschauend schonn met 2wee Loftschotzbonker on Platz för en Flakstellong. Mai 1937 wohd se dörch Reechsjurendföhrer Baldur von Schirach -ömrahmt von Hetlerjongens- enjeweeht: "Jupp-Jöbbels-Jurendherberch". Aujust 1937 mahden dann och de Nomensjäwer do sinn Opwahdong. Nohm Kreech bes 1953 wor dat Widderopbau-Minesteriom dodren ongerjebraht.

1949 wohd en nem Deel von dem Jebäud de Jurendherberchsbedriev widder opjenomme. Dat wohd so jot anjenomme, dat se bald an ehr Kapazetätsjrenze anlangte. So hät mr beschlosse, en jröttere on modernere ze baue. 2005 jeng et loss. Deelafriss on paralell dozo Bejinn vom Nübau. Jekoss hät dat Janze 12,5 Milljone €URo. Em Aprel 2008 wor se fähdich. Enweehong als City Hostel Düsseldorf erfolchte dörch Rüttjers Jörjen on Jröbaz Erwin.  


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes