24. Böcherbommel op dr Kö


Leev Lütt,

von hütt an bes Sonndach hammer wedder de literaresche Woch en Düsseldorf. Met dem Böcherbommel op dr Kö. Mieh als hondert Ussteller sorje doför, dat för jedem Jeschmack jet dobei es. Näwer de Böcherständ jövt et do för zom Beispill och jede Menge Läsonge, Musikjruppe, Thiater, Kabarett, e Märchetent on so wieder. Och för dat lievleche Wohl von de Besöhkers wöhd bestens jesorcht. Onger angerem: Dausers Endopp, Poffertjes von de Kaasköpp, dat leckere Dröppke us de Aldestadt on angeres Jesöffs, wat sech och Bier schänge deht. Sojah son pipijäle Bröh us Kölle wöhd versöhkt, an dr Mann ze brenge.

De offezjelle Eröffnong es morje meddach öm 12 Ohr. Kö Ecke Jrönstroß. Met de Verleihong von en joldene Böcherstötz. An wäm och emmer. Dann solle sojenannte Prommis lans de Ständ flaneere. Weeß dr Hemmel, wat dat brenge soll.

De Rondfonk es do; et Fähnsiehe kütt; de Lokalziedonge send verträde on Verlare us Kölle. Ne Hoope Veranstaltonge fende och em Ömkrees von de Kö statt: en de Kö-Jalerie on op de Kö-Bröcke; en de Stadtsparkass; en de Johanneskerk; am Jupp-Beuys-Ufer; em Thiater op dr Luchallee; em Polski op de Zitta 7; op de Bahnstroß on drömeröm. Alle Eenzelhheete send em Projrammheff ze fenge odder onger: "www.buecherbummel-auf-der-koe.de". Joht hen. Et lonnt sech.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes