Tennisschläjer send nit verbode


Leev Lütt,

malk, dä mem Flochzüch erjenswo hen well, kennt dat zor Jenöch: De pingelije Hangkjepäck-Kontroll am Flochhafe. Do wöhd alles usenangerjenomme on dörchlöchdet. On alles, wat se Dech sare, dat et verbode sei, wöhd Dech mechnix dechnix enfach fottjenomme on entsorcht. Och Plörre, de weeß Jott, kinn Jefährdong send. Do kannste jot on jähn de Pimpernell kreeje.

So jeng et och Drickes' Jötz. Ne Östreecher. Als dä nämmech am 25. Septämber 2005 am Flochafe en Wien-Schwechat enschecke wollt, hannt em de Secherheetsbiampte nit dörchjelosse, weil hä ne Tennisschläjer em Hangkjepäck hadden. Als hä äwwer trotzdem dörchmarscheeht wor on sech ent Flochzüch jesetzt hadden, hannt se em do als wedder rusjehollt.

Dojäje hät hä dann jeklacht. Beem Europäesche Jerechtshoff. On dä hät öm em Aprel des Johr Rääsch jejowe. Wieso dat dann? Janz enfach: Weil de List met de verbodene Jäjeständ nit em Europäesche Ampsblatt veröffenslecht wohde es, songern jeheemjehalde on nor de Behörde zojänglech jemaht wohde wor. Dodörch, dat dat Jesetz nit -wies zwengend vörjeschreewe- em Amptsblatt veröffenslecht wohde es, hät et och kinn Bendongswerkong sowiet ne Eenzelne domet Pflechte operlächt wehde solle. Säht dat Jerecht. Peng! Wennert em Eenzelne wesse wollt: Dat Aktezeeche es: EuGH C-345/06.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes