Tschüs Drickes!


Leev Lütt,

för all Mondahtfrönde röm on töm Düsseldorf en druurije Nohrecht: Jürjens' Drickes, es jestorwe. 72 Johr. Letzde Donnersdach em Evanjelesche. Noh en Tumor-Oprazjon. Do, wo angere en Roh ehr Pangsjonestedosinn jeneeße, wor hä rastloss aktiv. Wat hä alles jemaht on noch jeplant hät, wöhd bei e half Dotzend Lütt för Vollbeschäftijong sorje. Alleen sinn Aktivetäte en Sache Mondaht: Baas von de Hans-Müller-Schlösser-Akamie; Autor von Belletrestik-, Enformazjons- on Liehrböhk (met CD) en Düsseldorwer Mondaht; Vörstandsmetjleed bei de Mondahtfrönde; sachkondije Föhrer dörch Düsseldorfs Jeschecht on Plätz; humorvolle Mäuzkesschriewer on -verzäller op Veranstaltonge, Stadtrondfahde on Riese; Öwersetzer von Stöcke en de Düsseldorwer Mondaht, bejnadete Schauspeeler on villes mieh.

Dodröwererus hät hee sech och besongers för sinn engere Heemat enjesetzt. Op de schäl Sitt: Metjleed em Börjervereen Lörreck, bei de Deechwächter on de Ömweltschötzer; Protektor bei de Lörrecker Schötze; Literat on Schauspeeler em Thiater an de Luchallee för öm nor e paah Sache ze nenne. Malk es stolz dodrop, wenner em af on an e Stöckske em Läwe hät bejliede könne.

Vör allem äwwer wor hä ne janz leewevolle on för försorchleche Ihemann on Vatter. Ons oprechtich Metjeföhl jehöht sinn Famillich.


Üere bedrövde
Steins
Charle-Manes