nu es et Moni och em Netz


Leev Lütt,

dat wor en jode Nohrecht för Frönde von de Düsseldorwer Mondaht. Do bes jetz och em Enternet ze fenge. Zenger des Woch besse met en eeje Heemsitt odder wie se selvs nenne dehs "Webbsitt" onlein jejange. "www.monikavoss.com". En oprechtije Jratelazjon doför an Dech, Dinn Schweejerdauter on och an all de angere onjenannte Hölper, die Ehr Üch so vill Möh jejowe hat, en entressang Sitt zosammezefriemele. Wat mech dodraan janz besongersch jot jefällt, es de Möchlechkeet, dat mr sech en janze Reih von Texte nit nor visujell ankicke, songern och akustesch (jähn e besske lauter) zo Jemöt föhre losse kann. So es Dinn Sitt en Bereecherong för de Düsseldorwer Mondaht.

"Do seis", mer jewähre Dech die Bedde, "en onserm Bond de Dredde". Besher haddemer do jo schon de Sitt "www.mundartfreunde.de", wo öwerwiejend öwer dat Vereensläwe on de Aktevitäte von de Mundartfreunde e. V. berechtet wöhd. Op de Sitt "www.mundart-duesseldorf.de" bzw. "www.duesseldorfer-mundart.de" kammer näwer en Reih von Mondahtbeidräch och e Kawenz­mannswöhderboch för de Düsseldorwer Sproch fenge. Do es och ne kleene Jrammatikdeel dren.

Es et rechtich, dat Dinn Sitt deswäje de Domäng ".com" hät on nit etwa ".de", weil domet klor jestellt wehde soll, dat dat för Dech en kommerzjelle Anjeläjeheet es?


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Uere
Charle-Manes