Penunse von Lütt, die ripsch send


Leev Lütt,

am Sonndach hammer Wahle. Zom Bondesdach on zo de Landdare en Brandeburch on en Schleswich-Hollsteen. Alle möchleche Parteie on Enstituzjone fordere ons op, op jäde Fall wähle ze jonn. Sovill Öwereenstemmong lösst enem messtrauich wehde. Wat steckt dohenger? Janz enfach: För jäde Stemm kreeje die Jeld.

Domet dont die dann ehre Lade finanzeere. On weil et för Nitwähler nix jövt, send die natörlech dojäje on dont ons verkasematuckele, dat Wähle en Börjerpflecht wör. Se alle wolle, dat mer möchlechst bei enne e Krützke mäht. Äwwer wie es dat, moss mr onbedengt e Krützke mache odder jehdet och angers? Wat solle för zom Beispill Blende on angere Behenderte mache? Wat es met Jermane, die wo em Usland läwe? För zom Beispill Renteneer on Sonneresedenze on Zaldate em Uslandsensatz? Wat es met Lütt em Kränkehuus odder em Kaschott?

Ehr künnt berohicht sinn. Weil et och von denne ehre Stemme Moppe jövt, send Räjelonge jetroffe wohde, dat och die wähle künne. Dat steht dann en de Wahljesetze on Wahlordnonge. Em öwrije bruchmer och ki Krützke ze mache, mr kann och e Häkche mache odder bei sinn Partei odder sinnem Kandedat "jo" schriewe. Haupsach de Wählerwelle kütt eendüdich zom Usdrock. On wenn ne Breefwähler vör de Wahl störvt, zällt de Stemm trotzdäm. Kohle es Kohle.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Uere
Charle-Manes