ne schinghellije Pilarebützer


Leev Lütt,

bes jetz esset noch nit vörjekomme, dat mr ons hee zweemol hengerenanger met dämselve Süjeh befasst hannt. Hütt esset sowiet. Letzde Woch hammer ons met de Artekel befasst, dä Sarrazins Thilo en de Zietschreft "Breefke Enternazjonal" veröffenslecht hät. För sinn klore on akzentueehde Stellongnohm zor Lare en Berlin hammer voll Hochachtong dr Hoot jetrocke. Mer hannt och domet jerechent, dat et e paah jövt, die meene, dat se ehr Mänteleche onbedengt em Wengk von de poletesche Korrektnes hänge mösse.

So esset dann och passeeht. E paah Schlemihls met Onfähichkeet zo eejenem Denke moss mr emmer hennämme. Äwwer wat sech dem Thilo sinne Baas jeleestet hät, schläht jädem Fass de Bodem us. Webers Axel hät de Artekel schonn vör de Veröffenslechong jekannt. Och sinn Pressestell. Die hät de Artekel noh en Korrektorläsong an de Zietschreft "Breefke Enternazjonal" wiederjescheckt.

Ehsch als e paah Betroffene noh de Veröffenslechong opjehüllt hannt, kom Webers Schlemihl de Jedanke, dat et Ziet wör, nu mol de decke Max ze markeere on dem Thilo ze maßräjele. Hät de schinghellije Pilarebützer noch nie wat dovon jehöht, dat freie Meenongsüsseronge bei ons e Jrondrääsch send? Vill Politiker on och Ex-BDI-Baas H.-Olaf Henkel sare, dat Weber et sei, dä dr Bondesbank schade deht.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Uere
Charle-Manes