Mem Btche op Jck


Leev Ltt,

letzde Friedach hät de 2009-er Sessjon vom Schnibbelthiater bejonne. Ons Düsseldorwer Mondahtthiater. Met dem Stöck "Mem Böötche op Jöck". Em Orjinal ne Zweeakter von Spehlings Berni: "Eemol Bali on zoröck". Öwerdrarong ent Düsseldowersche dörch Vossens Moni. Bes Medde Novämber jövdet ensjesamt 13 Vörstellonge. Alle usverkooft.

Et Säälche em Pestalozzihuus es rabbelvoll. Dat jeneichte Publikom harrt der joden Denge, die do komme solle. Äwwer wat kütt? De "Dree Köbesse". Dree pseudo-musikalesche Mondaht-Äukes zom Afjewöhne. "Na jo", denkt mr sech anjesechts dr Erfahronge us fröhere Jöhr, "jetz kannet jo nor noch besser wehde". Äwwer des Johr jeng de Rechnong nit op. Desmol wohd mr doch ärch entdööscht.

De Öwerdrarong ent Düsseldorwersche weest noch Optimeerongspotenzjal op. Verschiddene Schlösselszene komme enfach nit röwer. De Zoschauer moss sech zemmlech vill selfs zosammereeme. De Besetzong wor och nit optimol. On och mangelnde Mondahtvertrautheet von e paah Darstellerinne leeße dat Stöck nor holprich vörankomme. Et wor enfach kinne Floss dren. Woröm de Rejissör (Machas Bätes) do nit enjeschredde es, litt woll eemol dodraan, dat hä kinne Düsseldorwer es on hä zom angere kinn personelle Alternativ jehatt hät. Schad dröm. Es dem Stoff wor mieh ze mache.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Uere
Charle-Manes