Schecksalsdach 9. Novämber


Leev Hotte Köhler,

Ehr solldet Üch mol doför stärk mache, dat de 9. 11. zom Nazjonalfierdach jemaht wöhd. Waröm? Vörjestere woret 20 Johr her, dat de Muer jefalle es. Dat wohd janz jroß jefiert. Alle Medije wore voll dovon. Et jov nit wennije, die sahden, et wör enne leewer, wenn de 9. Novämber de deutsche Nazjonalfierdach wör anstatts de 3. Oktober. Wat sprecht doför on wat dojäje?

Doför: Dr Dach vom faktesche Muerfall 1989 deht de Lütt emozjonal mieh bewäje als wies dä 3. Oktober 1990. Dat es de Dach, an däm de Okkupazjon dr DDR dörch de BRD formaljurestesch besiejelt wohd. Janz stärk doför sprecht och dat Jedenke an de Reechskristallnaht 1938. Zenger dem Dach kunnt kinne mieh sare, dat hä von dem onselije brunne Driss nix jewosst hät. Doför sprecht och de 9. Novämber 1919 als Kaiser Wellem II afjesetzt on de Republik usjerofe wohd.

Dojäje sprecht eejenslech mar de Angs, dat jetz noch hee erömerrende brunne Dompfbacke dat op dat Johr 1923 zoröckföhre. Do hät de östreechesche Jefreite us Braunau am 9. Wengkmond ne Putsch versöhkt. En Mönche. Dä wor äwwer schonn noh e paah Stond jescheitert. Dat es förwohr kinne Jrond zom Fiere. Och dann nit, wenn dä Jröfaz de Dach 1939 selfs zom Nazjonalfierdach verkliert hät. Dat wor noh fönf Johr erlädicht. Dat weeß hüttzedach koom noch eene.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes