Strof moss sinn!


Leev Lütt,

Ehr kennt dat jo. Emmer wemmer wäjens erjensjet wo enjelade es, stellt sech de Frach, wat soll mr jemand schenke, dä sowieso schonn alles hät. En jode Lösong esset, wenn eenem doch noch jet enfällt, wat för de angere von Entress es. Wemmer weeß, wat de angere för e Entressejebeet hät, esset enfach. Dann kritt dä hält e Boch för dozo. Dat pass fass emmer.

Bei de Betroffene föhrt dat dann äwwer zo nem angere Tilemma. Op eemol hannt die nämmech zovill Böcher. Wat nu? Wie wöhd dat Problem jelöst? Uszemosternde Böcher enfach en de Tonn ze deue, es kinn reihde Lösong. Do sträubt sech tirekt jädes halfwächs jode Jewesse. De beste Lösong wör natörlech, die jemand ze jäwe, dä die noch jebruche kann. Äwwer ehschmol eene fenge.

Hee hölpt als widder de Verbruhkerzentral en Düsseldorf – op de Heinz-Schmöle-Stroß 17. Do kammer en de Ziet vom 16. Novämber bes zom 4. Dezämber 2009 all sinn alde Böcher afjäwe. Pro Boch jövdet doför ne Jotsching. Am Samsdach de 5. Dezämber deht de Verbruhkerzentral dann alle enjesammelte Böcher do usstelle. Von 10.oo h morjens bes een Ohr meddachs. Do kammer sech pro Jotsching eens von de angere Böcher, wat eenem jefällt, ussöhke. Wenn zom Schloss doch noch jet öwrich blifft, jeht dat an de Jefängnesböcherei op de Ulmer Höh. Strof moss sinn!


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes