Dat Afjanestan-Desaster


Leev Lütt,

dat von Kleens Schorch am 4. Septämber 2009 befohlene Bombardemang von 2 Tanklastwäjen bei Kundus hät düdlecher als alles angere de Problematik vom Bondeswehrensatz am Hindekusch opjezeecht. Wat do jeschehe es, de bewosste Enkoofnohm der Tötong von onscholdije Zivileste, es e Verbreche, dat nohm Strofjesetzboch ze ahnde es. Ensbesongersch weil dat nit en nem Kriech passeeht es, songern en nem Ensatz, dä alleen Schotz för zivile Opbauhölp sinn soll.

Ech well op die Eenzelheete, die dozo pö-a-pö bekannt wehde, jetz hee nit enjonn. Dat soll de Ongersöhkongsusschoss donn. Wat dobei äwwer secher nit jekliert wehd, send jrondsätzleche Frare: Waröm send mer öwerhaups do? Waröm hät ons Rejalt sech do nit enfach rusjehalde so wies beem Irak-Kriech, zomol et e Axjom es, dat mr en Afjanestan kinne Kriech jewenne kann?

Et es mieh als Dämlechkeet, dem stammesjesellschafflech orjaniseehte Läwe do en westleche Demokratieform öwerstölpe ze wolle. Et es wiederhen vollkomme onmöchlech, nem afjanesche Mann anzesenn, of dä ne Jlöwenskriejer es odder nit. Dobei wör et so eenfach, do wennisdens e besske ze errieche. Wenn mr nor henjeng on wöhd konsquenz all de Mohnfelder zerstöre, dann hädden de Taliban ehr beste Jeldquell verlore on dat Weltdroreproblem wör och e besske kleender.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes