Jankt met Jott, äwwer jankt!


Leewe Stabsongeroffezeer Kall-Döres,

ech ben jo dr Meenong, dat Üere Platz em Pollitbaremeter sech ömjekieht proporzjonal zo Üere Leestonge verhält. Waröm? Weil sech emmer widder bestätije deht, dat Ehr mar ne opjeblosene Popanz sid, äwwer nit de kompetente Baas vom Kriechsminesteriom. Dat feng schonn met de onselije Jeschecht vom Obers Kleen an, dä en Afjanestan völkerrääschwiddrich Tanklastzöch hät bombardeere losse, wodörch zerka 150 onscholdije Zivileste jetötet wohden. Wie Ehr Üch en däm Fall verhalde on dörchlaweeht hat, es symptomatesch för Wäderwändichkeet on Dömmlechkeet.

Beem Ährbus A400 M hadder miehfach jroßkotzich jetönt, dat Ehr de Röstongsendostrie wäjens verschiddene Verdrachsbröch kräftich zor Kasse bedde wollt. On wat es dobei rusjekomme? E nix – janix! Em Jäjedeel, do hadder dörch Üer stömperhafte Verhandlongsföhrong mieh als angerthalf Milljarde € en de Sangk jesetzt! Ech froch mech ähnzlech, of Ehr dat nit künnt odder de Ährbus-Endostrie zo jode Verlockonge parat halde deht. Dann dä onnötze Schauoptrett met dem Kerner on Üer Frau en Mazar-i-Sharif. Hadder eejenslech kinne, dä Üch deut, datter do öwertrocke hat?

Loofend wehde mieh Fäll offebar, die zeeje, wie wennich Ehr Üere Lade em Jreff hat. För mech send de Ereichnesse op de Jorch Fock noh dem dötleche Onfall von de Offezeersanwärterin Sarah Lena Seele, dat Öffne von Feldpost on de von Kamerade erschossene Haupjefreite Oliver O. nor de Spetz vom Iesberch. Mech schaudert, draan ze denke, wat do möchlerchwies noch alles ant Dareslecht komme kann. Ech hann kinn Hoffnong, dat dat met Üch je besser wöhd. Doht Üch, Üer Famillich, de CSU, de Zaldate on Deutschland ne Jefalle on treckt Üch ent Privatläwe zoröck.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes