Kinn Kölschfläsche en Düsseldorwer Automate


Leev Lütt,

mi Altarjeschenk kütt us Kölle. Ech ben us Düsseldorf. Hee läwe mer och. Fass 37 Johr lang jeht dat leidlech jot. Jetz hät sech äwwer e Problem opjedonn. Nüerdengs kütt minn Verwandschaff us Kölle emmer döksch op de Idee, dat se, wenn se noch hee zo Besöhk kömmt, ons e paah Fläsche von däm Jesöffs metzebrenge, dat se en Kölle on Ömjäwong för Bier halde. Als Altbierdrenker kammer sech do nor schöddele. Äwwer tollerang wie mer Düsseldorwer nu mol send, hann ech minn holde Isolde nit verbode, dat Züch och ze drenke. Och wennet mech dobei jrause deht.

So wiet – so schleiht. Äwwer nu hammer met de liere Standard-Miehwäch-Kronkorke-Bierfläsche us Kölle e Problem. Wenn ech die nämmech en eene von die Röcknohme-Automate hee erindeue well, weijert sech dä on nömmt die zom Verrecke nit an. Hä röddelt sech on vermeldet läppsch: "Markt akzeptiert diese Marke nicht": Als Düsseldorwer deht eenem sojet eenersitts freue. Zom angere deht sech och dat Jetränkemaht-Personal weijere, sonn Fläsche anzenähme. "Do", saren die, "bestönd kinn jesetzleche Verpflechtong för! Doför wör de Ömweltminester verantwohtslech!"

Jo, on do ben ech nu. Leewe Nöppes, siddens so jot on doht en jesetzleche Verpflechtong op dr Wäch brenge, domet jenormte Miehwächfläsche von alle Läde zoröckjenomme wehde mösse, die Fläsche en sonn Formate verkoofe donnt. Dat köm nit nor mech zojode, songern de janze Ömwelt. On alle Lütt, die von sojet betroffe send. Och Reisende mösse dann nit mieh Fläsche, die se en eenem Bondesland jekooft hannt, en nem angere Bondesland en de Tonn deue, weil enne kinne mieh dat Pangk doför zoröckjäwe deht. Losst von Üch höre. Schöne Dank em Vörrus!


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
Mühlenkölsch