Wehrpflecht ade - Zivildeenst ade


Leev Lütt,

öwermorje esset so wiet. De Wehrpflecht es passee – fott on vörbei. 54 Johre hät se jehalde. 1957 mossden de ehschde Muschkote enröcke. Ech wor och dobei. Dree Däch wor ech zo jong för öm zom "Wisse Johrjang" zojehöre, da nit deene mosst. Zwölf Mond hät de Barras domols jeduert. Dat jeng noch – zomol ech de Ziet jenotzt hann, för öm do en de Fahrscholl ze jonn. So ben ech bellich an minne Föhrersching jekomme. För alle Klasse. Späder wohd de Deenstziet op 18 Mond anjehowe. Minne kleene Broder mossden sojah 21 Mond deene. Wäjens de Kuba-Krise.

Noh de schreckleche Folje vom zwedde Weltkriech jov et en Deutschland erhävleche Widderständ jäje jede Aht Milletär. Öwerall henge Plakate met "Nie widder Kriech". Trotzdem hät Adenauers Konny sech schonn 1949 met dem Jedanke an en Widderbewaffnong befasst. Et hät dann äwwer noch bes zom Herws 1955 jeduert bes de Bondeswiehr offezjell ent Läwe trot. Met Altjedeente ussem zwedde Weltkriech, e paah Freiwellije on Blanks Döres als ehschdem Verteidijongs-minister.

Met de Wehrpflecht es jetz och de Zivildeenst am Engk. Dä hadden sech nämmech de Strateje von de Hardthöh enfalle losse, öm de Wehrdeenstverweijerer och an de Hammelbeen ze kreeje. Die wohden dann zwangswies för zo nem sozjale Deenst enjesetzt. Jetz jeht dat nimmieh. On bei alle betroffene Enrechtonge hät en kollektive Larmojanz enjesetzt. Weil kinn Zivis mieh do send, es de Welt vom Ongerjang betroffe. Dat es Blödsenn. Et jövt jenoch Ärbiedslosse, die die Jobs jähn öwernämme wöhde. Die send och nit wennijer jeeichnet als onjelierde Zivis. Mr moss denne nor ne jerechte Lohn jäwe för ehr Ärbied. Dann es och de sozjale Welt widder en Ordnong.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes