Wat wöhd jetz us Libyje?


Leev Lütt,

als Broder Muammar al-Kadhafi en sinnem 'Jröne Boch' jeschreewe hät: "Alles wat e Volk för de Beendijong von diktatoresche Härschaffte donn moss, es kämpfe" (Sitt 25 von de offezjelle deutsche Öwersetzong us 1980), hät hä sech secher nit jedaht, dat si Volk dat eenes Daches wöhtlech nämme wöhd. Deswäjens wor hä och so öwerrascht als et dann doch passeehden. Dat wor för emm Hochverrot, jäje dä met alle Jewalt on ohne Röcksecht op Verloste an Minscheläwe vörjejange wehde mosst. Pesch wor nor, dat de enternazjonale Polletik (met Usnohm vom deutsche Usseminester) us dem Drama von Srebrenica odder Silberin, wie de alde Sibbebörjer Nom von dem Städtche es, jeliert hät, on sech doför usjesproche hät, emm do e Stöckske vörzescheewe.

Dat hät dann och jeklapp. Dat Volk hät sech von sinnem Diktator befreit. On ironerscherwies wöhd de letzde Widderstand am 1. September, däm von Broder Muammar enjeföhde Nazjonalfierdach, erlosche sinn. Dann kann hä kinn Parade mieh op'm Jröne Platz en Tripolis afhalde. Janz em Jäjedeel am 1. September wehden de Siejerparteie berode, wie et en Tripolitanije wiederjonn soll.

En nem Land, dat usserhalv de Struktore von sinn zerka 100 Stämme noch nie jet von nem ordensleche Rääschsstaat kennejeliert hät, es och alle Hölp notwendich. Ehsch 1951 endete de Kolonjalziet. Dä Föhrer vom Senussi-Orde wohd Könich. Idris I. Dat jeng nit lang jot, denn schonn 1969 wohd hä vom Obreste al-Kadhafi noh Äjypte fottjeputscht. De Obrest enstalleehde e obskor System, däm hä de jroßkotzije Nome Libesch-Arabesche Jamahiriya (Volksmassenrepublik) jov. Demokratesche Struktore on Jewaltendeelong onbekannt. Et jövt vill ze donn. Packe mer's an!


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes