Quousque tandem, Jido?


Leev Lütt,

alle Lütt send schlau. De Wennichsde vörher, de Mieste nohher. Zo de Letzdere jehöht de jröttsde Deel von die Lütt, die bei de Bondesdachswahl 2009 de Dreepönkchespartei zo 14,6 % verholpe hät. Hotelbesitzer on Besserverdiener natörlech usjenomme. Dat Wahlerjävnes es dem Baas von dä Lade so zo Kopp jesteeje, dat hä vollkommen de Bodehaftong verlore hät. Als Ehschdes hät hä, ofwoll de Bondeshuushalt ärch em Minus wor, nix Besseres ze donn, als de Hotelbesitzer zwölf Prozent von de Märchestüer ze schenke. Do hannt sech de Penunse (eene Milljon €), met die de Hotelbesitzer Äu von Finck (Möwepick) de F. D. P.-Wahlkampf souteneeht hät, wohrlech jelonnt.

Eemol en Fahrt jekomme, kannden de Liberale nor noch dat Thema Stüersenkong. Dodörch jeng et so langsam och de angere Wähler op, dat se op et falsche Pähd jesetzt hadden. En de Ömfrore sank de Partei konteneerlech bes onger 5 %. Dem Usseminster wor woll Verjils Jeschechte von de verjiftete Jeschenke onbekannt. Dä hät nämmech schonn de Preester Laokoon sare losse: "Ech förchte de Danaer, och wenn se Jeschenke brenge". Dat hät sech dann och als wohr erusjestellt.

So mahden Jido lostich wieder met sinne rejaletätsfähne Blödsenn. Höheponkt: De deutsche Ent­haltong bei de Secherheetsrot-Afstemmong zom Libyje-Ensatz em Mähz. Em Aprel nohm em de F. D. P. drop de Parteivörsitz af. Ofwoll de Usjang vom Libyje-Ensatz jezeecht hat, dat hä sech do total verjalloppeeht hät, wollt hä dat nit enjestonn. So mossden em ehsch Parteibaas Rösler de Rechtlinnije opzeeje. Och hee hät Kleen-Jido widder nit jemerkt, dat dat e verjiftet Jeschenk wor. Wie sahden Cicero so schön "Wie lange noch, Jido, wells do onsere Jedold messbruche?


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes