Jesondheet fängt em Kopp an


Leev Lütt,

alle Lütt wolle möchlechst jesond on fit sinn. Doch dat es bekanntermoße nit emmer janz so enfach. Öwerall leeje Fallstricke eröm, en die mr nor zo jähn erintappe deht. Sowoll saftich-krosse Ferkeshaxe künne dozo jehöre als och leckere Dröppkes. Woll jemerkt: Künne – mösse äwwer nit! Et kömmt emmer op de Meng an. Wat en Maße jenosse, ne Hochjenoss sinn kann, kann dat Verkasematuckele von jröttere Quantetäte dörchus kontraprodoktiv för de Jesondheet sinn. Äwwer och Qualme on fuul Erömhocke röcke dat ersträvde Jesondheetsziel en wiede Fähn. Waröm es dat so? Janz enfach: Offwoll de kleene jraue Zelle ons emmer widder warne: "Loss dat! Dat es onjesond!", jewinnt off jenoch de ennere Schweinehongk met sonn Spröch wie: "Wat soll dat? Dat kleene besske mäht ja woll nix us!" On: "Zoröckhaldong es en Spassbrems!" Schonn passeeht et. Mr schlächt zo; zomol de ennere Schweinehongk ons och noch "Jlöckshormone" verspreche deht.

Eenes Dachs esset dann sowiet. Do stellste fess, dat alles en de falsche Rechtong jeloope es. Nu wöhd jäjejestüert. Eene Diätplan nochem angere. Et Qualme wöhd redozeeht. Doch dööje deht dat wennich bes nix. Wat also donn, wennste nit dat Jlöck häs, en Dänemark ze läwe? Do es nämlech jetz en nüe Stüer op alle fettije Läwensmeddel enjeföhrt wohde. Höhdere Stüer op Allolol on Zarettches jövdet do schonn als lang. Et es enfach: Nit mieh op de ennere Schweinehongk höre, songern op de jraue Zelle. Wenn die sare, en halve Pohzjon es jenoch odder dat on dat es zo fett, dann hört drop. Bierkes on Schabau enschränke. Losst alle Kolas fott. Dovon krittmer nor weeche Knöhk. On stonnsfoß et Qualme enstelle! Von hütt op morje! Wenner üch dann och noch rejelmäßich bewäje doht, haddert en Köhz jeschafft. De Jlöckshormone komme automatesch widder.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes