op'm Stohl bei Jünther Jauchs "Wä wöhd Milljonär"


Leev Lütt,

eene von de miestjekickte Sendonge em Fähnsiehe es de Schau "Wä wöhd Milljonär?". Dat jildet nit nor för hee bei ons, songern en alle Länder, en denne dat Format usjestrahlt wöhd. On dat send verdamp vill. För öm als Kandedat dohen ze komme, moss mr sech bewerbe. Dat kammer janz normal per Postkaht mache, per Tellefon, SMS odder onlein em Enternet. Ech hannet enfach per Postkaht jemaht on mieh odder wennijer räjelmößich johrelang jäde Woch en Kaht afjescheckt. Letzde Mond woret dann sowiet. Endemol hät anjerope. Noch e paah Uswahlfrore kunnt ech dann hen. Zosamme met minnem Altarjeschenk ben ech loss. Noh Hürth, wo de Studijos send. Do stung ech zosamme met de angere Kandedate schonn op de Prodoktjonslest. Dä Dach (dat es emmer densdachs) stunge dree Folje zor Opzeechnong an. Alle, enschleeßlech zwee Ersatzkandedate, die för Notfäll emmer dobei sinn mösse, wohden hähzlech empfange on en de Afloof enjeweiht. En en Rondömbetreuong jov mr sech alle Möh, de Kandedate de Nerwosetät ze nämme.

Dat Schwierichsde esset, op dr Stohl ze komme. Minn Taktik: Ehschmol kicke, wat de ehschde zwee Bejreffe send. De Rest wöhd sech dann schonn jäwe. Dat hät och jeklapp. Dann jenget loss. Zor Freud vom Moderator met Risiko. Ofwoll de ehschde Frore enfach send, es mr doch von en jewesse Nerwosetät befalle. Dat läht sech e besske, wemmer a paah rechtije Antwohde jejowe hät. Als dat von mech bevörzochde Usschlossverfahre dann noch erfolchreech wor, ben ech woll zo öwermödich jewohde on hann domet wiederjemaht. Ech wor von de Rechtichkeet so öwer­zeucht, dat ech Henwiese op de Jokers nit ähns jenomme hann. Erjävnis: Bei de 64.000 €-Froch ben ech op 500 € afjeschmeert. De Rest von de Sendong kunnt ech mech henger de Böhn op nem Studijo-Monitor ankicke. Minn Holde Isolde hät mech trotzdemm widder noh Huus metjenomme.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
Günther Jauch