Send die denn werklech noch ze rette?


Leev Lütt,

wemmer sech dat Duerthiater ankicke on anhöre moss, dat ons de sojenannte €URo-Retter Dach för Dach opdösche, kammer de Jlöv an de alde Sproch: "Wäm Jott e Amp jövt, däm jövt hä och Verstand" nimmieh so recht jlöwe. För mech hannt die doch all ne Lütütü. Ech jlöv nit, dat von denne, die do för de erwiederte Rettongsscherm jestemmt hannt, och nor zwee von Hondert dobei send, die dä nu beschlossene Finanzhäwel so erkliere könne, dat ne enfache Wähler dat verstonn deht. Waröm? Janz enfach: Weil die dat all selfs nit verstonn. Die, die et verstonn, so wie dä Jauweilers Pitter, hannt dojäje jestemmt. Dä hät enzwesche resichneeht. Beijedrare dazo hät woll och, dat hä met sinn Klare dojäje beem Verfassongsjerecht jescheitert es, wat ech för e Fählurteel halt.

Die kollektive Dommheet es allerdengs nit op de Rejierongsparteie beschränkt, songern bes op de Lenke hannt do alle Parteie met doför jestemmt. Äwwer et jövt jo och noch de "normative Kraft vom Faktesche" von Jellineks Schorch. On der kann sech op Duer kinne enttrecke. So send och de vereenichde €URo-Retter Merkel on Schäuble, Sarkozy on Joncker enzwesche bei de Erkenntnes anjelangt, dat Jriecheland so nit ze rette es. De Wöhd "Scholdeschnett" on "Pleite" send nimmieh tabu. Wie heeßdet so schön "Alle send schlau. De Wennichsde vörher – de Mieste nohher."

E schön Beispill för denne ehr Schlauheet send de Rechekönste bei de FMS-Bank. Öm satte 55 Milljarde verrechent. Zwar Scholde. Dat Schlemme dodraan es de Jeböhr för de Bilanzpröfer. Die hannt för ehr Pröftestat mieh als wies rejale 1,5 Milljone €URo jekritt. Die send nu werklech fott.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes