Dör an Dör met Döres


Leev Lütt,

wemmer Vörstellonge von Laieböhne besöhke deht, wehden do dörchwächs Kommödije jespillt. En Usnohm mäht et Thiaterkreppe "Lämpefeewer 98" us Düsseldorf-Jaroth. Die hannt sech op echte Klassiker us de Weltlittrator spezjaleseeht. Be de öwrije Böhne nömmt de Hang zo Kommö­dije en de Räjel zo, wenn Stöcker op Mondaht zor Opföhrong jelange. Wennens schomol von die Räjel afjeweche wöhd, so es dat schonn en bemerkenswähde Usnohm. Öm sonn Usnohm handelt et sech beem desjöhrije Stöck "Dör an Dör met Döres" vom Lotumer Buurethiater us Meerbosch.

Dat Stöck es em Orjinal von Frank Jrupe. De Transponeerong ent Rheinesche hät Schmalbachs Karl vörjenomme. Dä Prenzepal von däm Kreppke. So janz secher, off dat Konzepp opjeht, scheene sech de Verantwohtsleche em Vörfeld och nit jewäse ze sinn. Vörsechtshalwer send deswäje schomol em Bejleitheftche entsprechende Warnonge opjenomme wohde. Wie: "Problemstöck" – "Also eens vörwäch: Dat Stöck es nit zom Lache!" – "Hee jövdet hütt nix ze lache!" – "dat Stöck es nit zom Bollekloppe, songern dörchwächs traresch" on "Alle Personne us de Handlong hannt Pro­blemches." Die hadden ech ihrlech jesaht och. För mech wor dat wäder Fesch noch Fleesch. De Handlong wor zimpel on allzo dörchsechtich. De Dialore och nit jrod spritzich. De Gägs wore dönn on hannt mech nit vom Sitz jeresse. Deren Widderholonge hät sech Engels Friedhelm als Reschissör rohich spare künne. Et folchte zwor zöjich Szen op Szen, doch hät mr emmer de Endrock jehatt, se wöre afjehackt anenangerjereiht. So kom et nit zo nem stringjente Speelfloss.

Erfreulech: De Schauspeeler wore all jot drop on hadden wäder Schweerichkeete met de Mondaht noch Hänger beem Text. Trotzdäm: Leev Lotumer, en däm Stöck wor mieh dren.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
Lotum