Engk met Schrecke besser als Schrecke ohne Engk


Leev Lütt,

ofwoll et en Axjom es, dat en Afjanestan nit de kleenste Blomepott ze jewenne es, hät dat däm Bushkriejer Schorch Walker nit dovon afjehalde, dat selfs ze erkonde. 2002 trock hä –ohne jroß ze öwerläje– wäjens de Flochzüch-Anschläch vom 11. Septämber 2001 en dr Kriech jäje dat kleene Ländche am Hindekusch, dat domols schonn de Beinome "Freedhoff der Jroßmächte" hadden. Weil hä zovör doför noch de Verteidijongsfall för si Land usjerofe hadden, dohden dat bedüde, dat de Böndnespartner us de NATO mettrecke mossden. On mangs denne wor kinne, dä de Mumm opjebraht hät, emm ze verpostamenteere, dat dat kinne Casus Belli wör. Och Schröders Jär nit.

Enzwesche es fass e Dezenniom ent Land jejange. Jetz wesse Schorch Walker on all die angere, die metjetrocke send, och wat e Axjom es. Jetz wöhd natörlech alles draanjesetzt, för öm do widder ruszekomme. Weil äwwer kinne von denne Bajuffe zojäwe well, dat de Afjanestan-Kriech ne Kawenzmannsfähler wor, donnt se alles draansetze, öm dat -so jot et jeht- ze kascheere. Deswäje wohden dann och 83 Staate zo nem jrote Palaver öwer dat Thema enjelode. Des Woch en Bonn.

Do wohd dann de beschönijende Formel jefonge, dat dörch de erfolchreeche Ensatz de Lare en Afjanestan nu stabeleeht sei. So künnden se bes 2014 berohicht aftrecke on de Sach en de Hängk von de Afjane selfs läje. Dat stemmp zwor nit, denn noh dem Afzoch von de NATO-Truppe wöhd et en Afjanestan dronger on dröwer jonn. En dem Villvölkerstaat trett dann –wie sit Johrhonderten övlech– jäder jäje jädem an. Et wöhd e jnadeloss Haue on Steche mangs de verschiddene Stämme on Relejone jäwe. Doch et wehde wennijer Opfer sinn als wies jetz met Hölp von de NATO.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
Afghanistan