Wann hierodt Ehr minn Frau?


Leev Lütt,

en Düsseldorf jövdet ne riesije Bärm von Karnevalsklubs. Jroße – kleene – alde on jonge. Äwwer et jövt nor eene Karnevalsvereen, dä sech de Luxus von nem eejene Thiater leeste deht. Dat es de Tonnejarde us Neerkassel. Jejröndet wohd de Vereen em Johr 1887. 1980 hannt sech do thiaterbejeesterte Laie zosammejefonge on e Thiater op de Been jestellt. Äwens dat Klompe-Thiater. Zengerdäm brengt dat Kreppke alle Johr widder e Stöck op de Brääder, die de Welt bedüde.

Des Johr stung dat Stöck "Wann hierodt Ehr minn Frau?" oppem Speelplan. En Kommödije von de französesche Autore Schäng Bernard-Luc on Schäng-Pitter Conty. Sechs Vörstellonge en de Aula vom Comenius-Jymnasiom op de Hansaallee. En de Ziet vom 24. Novämber bes zom 10. Dezämber. Alle jot besöhkt. Zo Rääsch, denn dat Poblekom kridden e torbelent Lostspill ze sünn. Kall Schäng Danzejlocke als rejieföhrende Baas on si bewährt Kreppke schaffden et met Leechtichkeet, de Lachmoskele von de Zoschauer ständich en Bewäjong ze halde. Do störden och jeläjensleche Texthänger nit. Em Jäjedeel jowet dozo vom jeneichte Poblekom spontane Szeneappelaus.

Woröm jehdet? Ihepäärche Betrand (Pyschijater) on si Fräuke Nadett. Die hadden erusjefonge, dat et och usserhalv von de iheleche Jemeenschaff noch attraktive Partners jövt. Also beschleeßt mr de Scheidong on lävt jetrennt von Dösch on Bett. Pech nor, dat dat nit janz so klappe deht, wie se sech dat vörjestellt hadden. Weil, emmer deht zor Onziet erjenseene en en Sittewazzjon erinplatze, wo hä odder sie nit henjehört. Dat zwengt de Aktöre stets zo nüe Änderonge von ehre Plän. Öwerraschend wie sech de Kuddelmuddel zom Schloss dann doch noch zom Jode wende deht.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
Klompe