Ne verlorene Pilarebützer


Leev Lütt,

et kütt emmer widder vör, dat Staatsöwerhäupter von Ontate us ehre Verjangeheet enjehollt wehde. Jetz esset bei Üch sowiet. Et wöhd zwor nit so schlemm wehde wies bei de Arjentinijer Galtieri on Videla, Chiracs Schack us Frankreech odder Katzavs Mosche us Israel, die alle rääschskräftich verknackt wohden, och wenn e paah Börjer enzwesche Anzeech jäje Üch erstattet hannt. Dä zoständije Prokrater wöhd dat schonn afwemmele on doför sorje, dat dat nit zo Jericht geht.

Besser on ihrehafter wöret, wenn Ehr de Konsequenze us die onappetitleche Affähre trecke on zoröckträde wöhdt. Wiederes Römeiere on Finasseere dehdet nit besser mahke. Em Jäjedeel de Schade wöhd dodörch nor noch jrötter. Sowoll för Üch Ansiehe als och för dat Amp. Dat moss nit sinn. Käßmanns Marjot hät jo jezeecht, dat ne Röcktritt dörchus och honorich sinn kann. Selvs Meisners Jochem, dat nit jrod zemperleche kölsche Rodkäppche, es för Üere Röcktrett. Dank däm läwenslange "Ihresold" brucht Ehr Üch och kinn Sorje för öm Üere finanzjelle Zokonft ze mache.

Wat die Sach besongersch schäbbich mäht, es de moralesche Zeijefenger, met dem Ehr en de Verjangeheet emmer op angere jezeecht hat, die sech noh Üer Meenong nit janz korrekt verhalde hadden. So op Glogowskis on Schröders Jär, op Schmidts Ullala on Raus Schäng, eene von Üere Vörjänger. Ech kann mech jot vörstelle, dat Ehr, wenn Ehr Üch vör ne Speejel stellt, do ne verlorene Pilarebützer zo Jesecht bekomme doht. Send sonn dubijose Amijos wie Talanx-Baumgartl, Ähr Börlin-Hunold, AWD-Maschmeyer, de Ihelütt Geerkens on Meyer/Solaro-Meyer et wäht, könftich emmer widder wie en Sau dörch et Dörp bzw. alle Kommedy-Sendonge jedriewe ze wehde?


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes